World Invest vos - stavebnictví, doprava, obchod


Firemní politika a ISO

Společnost „WORLD INVEST“, v.o.s. je zaměřená na realizaci staveb a technologií. Vedení společnosti se touto politikou kvality, environmentu a bezpečnosti zavazuje k:


1) VZTAH K ZÁKAZNÍKOVI

 • Jsme společností, orientující se silně na zákazníka.
 • Cílem všech naších činností je vždy 100% splnění všech vyjádřených i nevyjádřených požadavků zákazníka na kvalitní dodávky materiálu.

2) VZTAH KE SPOLEČNOSTI A PŘÍSTUPU ZAKLÁDAJÍCÍ SE NA FAKTECH

 • Všechny procesy jsou poskytovány v souladu s platnými legislativními, zdravotními, hygienickými, bezpečnostními a ekologickými podmínkami, které jsou určené platnou legislativou ČR. Vedení spoelčnosti provádí pravidelné vyhodnocování souladu dodržování těchto předpisů s praxí, neusůtále příjímá opatření k zkvalitnění tohoto stavu. 
 • Vedení společnosti se zavazuje plánovat, realizovat a vyhodnocovat veškeré činnosti a procesy na základně sběru a analýzy dat.

3) VZTAH K ZAMĚSTNANCŮM

 • Každý náš zaměstnanec je přesvědčen o významu kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdarví pro prosperitu společnosti, zná svoji odpovědnost a postavení v integrovaném systému managementu.
 • Kvalitní a odpovědná práce každého zaměstnance je zárukou úspěchu společnosti.
 • Pracovníci jsou a zůstávají díky komplexnímu zapracování, kontinuálnímu vzdělávání a podpoře vedení nositeli výkonnosti naší společnosti.

4) VZTAH K DODAVATELŮM

 • Všichni naši dodavatelé, jsou schopni dodávat přesně podle našich potřeb a specifikací.
 • Chceme mít jenom spolehlivé a kvalitní dodavatele - budeme je hodnotit, vybírat a úzce s nimi spolupracovat tak, aby splnili naše očekávání.

5) VZTAH K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A BEZEPČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

 • Environmentální a bezpečnosntí profil společnosti je pravidelně přezkoumáván a zlepšován a z výsledku jsou stanoveny další cíle a cílové hodnoty.
 • Plnit požadavky legislativy v oblasti ochrany životního prostředí a BOZP.
 • Hlavním cílem je minimalizace následků eventuálních havárií zajištěním účinné prevence a rychlé a správné reakce jak přímo v naší společnosti, tak ve společnostech našich významných dodavatelů.
 • Chceme snižovat produkci odpadů a zvyšovat jejich materiálové či energetické využití.
 • Chceme se chovat tak, abychom eliminovali vznik havárií v oblasti bezpečnosti a ochrny zdraví, při případném vzniku havárie omezovat jejich mateirálni a zdravontí dpad.
 • Dále bychom chtěli snižovat energetickou a surovinovou náročnost svých činností.

6) SYSTÉMOVÝ A PROCESNÍ PŘÍSTUP

 • Vedení společnosti se zavazuje pravidelně ověřovat funkčnost systému.
 • Veškeré výstupy z procesů jsou monitorovány pro zajištění kvalitních vstupů do navazujících procesů.
 • Společnost zabezpečuje nutnou podporu pro zajištění činnosti všech procesů, jejich měření, monitorování a analyzování, aby bylo dosahováno plánovaných výsledků a neustálého zlepšování.

7) NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ

 • Touto schválenou a vyhlášenou politikou kvality, environmentu a bezpečnosti se zavazujeme neustále zefektivňovat zavedený systém.
 • Změny v organizaci a řízení jsou směřovány ke zlepšení kvality produkce společnosti, ochraně životního prostředí a bezpečnosti a ochrnaě zdraví při práci. Zlepšování kvality, environmentu a bezpečnosti chápeme jako proces stálý a systematický.

Obecné informace - další články


novinky

02-9-2011

Výherci soutěže z tiskoviny WORLDNEWS

Výsledky losování soutěže !

Dne 1.9....


kontakty

World Invest v.o.s.
Obecní 23, 431 11 Otvice, Czech republic
Tel: +420 474 684 585
Fax: +420 474 684 586
GPS: 50°28'48.153"N, 13°27'15.679"E


Hlavní menu


Patička a copyright